תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר www.geardeals.co.il

כללי

השימוש באתר יעשה על ידי כל גולש בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר. (להלן: "התנאים"). בכפוף לאמור בתנאים, תוכל לעשות שימוש ביישומי ובתכני האתר, (להלן "השירותים"). המונח "בעלי האתר" כולל את מנהליו, מפעיליו, עובדיו ושלוחיהם.

אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמתך לכלל האמור בהם. כמו כן תנאים אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין בעלי האתר ו/או מי מטעמם, בכל עניין הנוגע לאתר.

האמור בתנאים אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת את הסכמתך המלאה לאמור בתנאים. אם אינך מסכים לתנאים או כל חלק מהם, אינך רשאי לגלוש באתר ולעשות כל שימוש בו ו/או בכל חלק ממנו ו/או בשירותים.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, המופיע באתר עצמו ו/או בכל מדיה פרסומית או אחרת, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

בעלי האתר שומרים לעצמם הזכות לעדכן את התנאים מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש או בהסכמת המשתמש והתנאים המעודכנים יוצגו בעמוד זה ויחייבו מרגע פרסומם באתר. לפיכך הגולש מתחייב לחזור ולקרוא תנאים אלה לפני כל שימוש באתר.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלי האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים בזכויות היוצרים, בשמות ובסימני המסחר של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות, ביישומים ובתוכנות, בקבצים גרפיים ואחרים, בקודי מחשב, בטקסטים ו/או בכל תוכן אחר הכלול בו, (להלן "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו, אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא לאחר קבלת רשות מראש ובכתב מאת בעלי האתר.

סמלים (לרבות לוגואים) של יצרני הרכב או של כל צד שלישי אחר ותמונות הרכבים מוגנים אף הם בזכויות יוצרים ו/או בסימני מסחר והינם רכושם הבלעדי של בעליהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את הסמלים ו/או כל חלק מהם, אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בהם ו/או בכל חלק מהם, אלא לאחר קבלת רשות מראש ובכתב מאת בעליהם.

בכל טענה בדבר פגיעה בזכויות יוצרים, בעלי האתר מתחייבים לבדוק את הטענות תוך 48 שעות מפנייתך, ואם ימצאו לנכון, להסיר התוכן דנן מבלי שהדבר יהווה הודאה בנכונות הטענות ו/או ויתור מסוג כלשהו מצדם.

הגבלת אחריות בעלי האתר

בעלי האתר לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי כל תורה ו/או שיטה משפטית (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק לחומרה ו/או למידע המאוחסן במחשבי המשתמש ו/או של כל צד שלישי, ו/או בכל התקן אחסון שלהם, ו/או לכל נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא, בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והמשתמש, בעצם עשיית כל שימוש באתר ו/או בשירותים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר וכי הוא אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה בשירותי האתר.

מלוא האחריות בכל הנוגע לשימוש בתכני האתר, לרבות שימוש באתרי צדדים שלישיים ובאתרים המקושרים ממנו חלה על המשתמש. בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר מאחריות כלשהי.

השירותים באתר בכללותם, וכל אחד בפני עצמו, אינם ואף אינם מתיימרים, להוות המלצה ו/או חוות דעת. בטרם כל שימוש במידע הניתן בכל שירות באתר, באחריות המשתמש בלבד לבצע בדיקה ואימות נתונים והוא בלבד יישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירותים אותם מספק האתר ולכל הנובע מכך.

בעלי האתר אינם מתחייבים שהאתר ו/או השירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל בעלי האתר, מי מספקיהם ו/או מי מטעמם.

בעלי האתר נוקטים וינקטו באמצעים סבירים ומקובלים להגנת המשתמשים באתר, אולם הם אינם אחראיים כי בכל זמן נתון השימוש באתר יהיה מוגן וחופשי מהימצאותם של נגיפי מחשב ("וירוסים"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

אספקת השירותים ע"י בעלי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ובעלי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

בעלי האתר אינם אחראים לזמינות השירותים ו/או לאיכותם ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של התוכן ואינם מתחייבים לתקן כל פגם או ליקוי באתר.

למען הסר ספק, המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ מקצועי. כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי ו/או הבעת דעות אישיות בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מקצועית. על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע באתר.

בעלי האתר עושים כל שביכולתם לדייק בנתונים המפורסמים באתר אך יתכנו טעויות בנתונים המפורסמים, לרבות מחירים, תנאי מבצעים, תוקף מבצעים, נתונים טכניים, ומפרטי אבזור של רכבים. לפיכך, אין בעלי האתר אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש באתר בגין כל פעולה שבוצעה בהתייחס לנתונים המפורסמים באתר.

מחירי הרכבים המוצגים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי, אלא אם צוין מפורשות אחרת. המחירים המופיעים באתר נקבעים על ידי הספקים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

בעלי האתר אינם אחראים למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של התכנים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. הנתונים הקובעים הינם הנתונים הנמצאים אצל חברות הרכב המוכרת בפועל את הרכב ומומלץ לבקשם לפני ביצוע הרכישה בפועל.

הפרטים אודות כלי הרכב ואביזרי הרכב, לרבות תמונות כלי הרכב ואביזרי הרכב המוצגות באתר מובאים כמידע כללי בלבד והינם להמחשה בלבד. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר עם פרטים ו/או תמונות ו/או כל מידע אחר אודות כלי הרכב ו/או אביזרי הרכב שפורסמו באתר, ויש לבדוק היטב את מפרט הרכב המוצע אצל המוכר.

כל עסקת ליסינג או עסקה לרכישת רכב או אביזרי רכב הנה עסקה ישירה בין המשתמש לספקים המציעים את העסקה וכפופה לתנאי המכר הנקבעים על ידי כל ספק בנפרד. לפיכך, אחריות בעלי האתר תמה עם מסירת פרטי המשתמש לספק. בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם ההתקשרות בעסקה לרכישת כלי רכב ו/או אביזר רכב בין המשתמש לספק הרלוונטי.

בעלי האתר אינם שולטים, אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים באתר על ידי מפרסמים, בין במישרין ובין בעקיפין ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Link) מתוך האתר ו/או מתוך פרסומות המוצגות בו ואינם מתחייבים כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל. כמו כן, אין לראות בקישורים אל האתר וממנו לקישורים נוספים, משום מתן חסות, אחריות, או תמיכה מצד בעלי האתר לאתרי צדדים שלישיים.

הצבת קישור באתר על ידי בעלי האתר לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של בעלי האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו המלאה והבלעדית.

כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מהשירותים נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית. במידה והמשתמשים יתקשרו עם צדדים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים לבין הגורמים השלישיים ובעלי האתר לא יהיו צד להתקשרות. כמו כן, בעלי האתר אינם אחראים בשום דרך ולא ישאו באחריות כלשהי, בגין נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה למשתמש כתוצאה מהתקשרויות אלה.

התכנים ו/או השירותים ניתנים לשימוש כפי שהם, (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והשירותים המוצעים בו לרבות יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתה לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו ו/או לדרישותיו.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי בעלי האתר בגין טיב המידע, השירותים המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר ו/או כנגד מי מטעמם.

בעלי האתר אינם אחראים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מן ובקשר לשימוש באתר ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילו פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע להם על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ובעלי האתר ניסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי עליהם.

בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

כל השתהות של בעלי האתר בקיום זכות המגיעה להם או אי עמידה שלהם על זכות המגיעה להם לפי תנאי השימוש או על פי דין, לא תשמש או תיחשב כוויתור של בעלי האתר על הזכות כאמור.

ניתוק, הפסקה ושינויים

בעלי האתר רשאים להסיר כל תוכן מהאתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים באתר באופן מלא או חלקי וזאת בין היתר בנסיבות שבהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לאתר ו/או לשירותים ו/או לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את החוק ו/או את התנאים.

כמו כן רשאים בעלי האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, להגביל או לשלול את הגישה לאתר כולו או למידע מתוכו ו/או לשירותים שבאתר ו/או לחלקם, מבלי שיהיו חייבים במתן התראה מראש, לכל גולש, ולא תהיה לגולש כל זכות או טענה בשל כך.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם המוחלט, להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מתן שירותי האתר או חלקם וכן לשנות את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, היקפו, לרבות על ידי הסרה ו/או הוספה של קישורים. בכל מקרה, בעלי האתר לא יהיו חייבים להודיע על הפסקת פעילות האתר ו/או על הפסקת איזה מהשירותים באתר.

פרסומות

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכל מתכונת שימצאו לנכון: לשלב באתר פרסומות מסחריות ו/או שאינן מסחריות ומסרים מסחריים ו/או שאינם מסחריים, להחליט בדבר מיקומם של הפרסומות והמסרים בתוך האתר ושירותיו ולהחליט בדבר אופיים ותוכנם של הפרסומות והמסרים.

בעלי האתר אינם אחראים לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. בעלי האתר אינם עורכים ו/או מפקחים על התכנים הפרסומיים המועלים לאתר. עם זאת, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להוריד מהאתר פרסומת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

הפרסומות באתר הן על אחריות המפרסמים בלבד. מובהר כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לפרסומות המתפרסמות באתר, במיוחד היות והן מועלות על ידי צדדים שלישיים. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של התכנים המופיעים באתר בכללותו ובמודעות ובקישורים של צדדים שלישיים בפרט הינה על המשתמש ועליו בלבד.

אם ימצאו בפרסומות שבאתר, מידע או תוכן שגוי, לא מדויק, משובש, מוטעה ביסודו וכ"ו, מכל סיבה שהיא, הגולש מסכים בזאת כי בעלי האתר אינם אחראיים לכל נזק עקיף ו/או ישיר שייגרם לו כתוצאה משימוש כלשהו שעשה בתכנים ובמידע המתפרסם בו.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי בעלי האתר כדלקמן:

כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 והן הגולש והן הוריו או אפוטרופסיו החוקיים הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.

לא לחדור לחומר מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב ("וירוסים"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב למחשבים אחרים, ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 והוראות כל דין.

לא להשתמש באתר למטרה מסחרית ו/או מטרה בלתי חוקית, באופן בלתי חוקי או בניגוד לתנאים ו/או בניגוד לחוק ולא להשתמש באתר באופן שיכול לפגוע ו/או לשבש את פעולתן של מערכות המחשב ו/או המחשבים הקשורים בהפעלת ו/או זמינות האתר.

לא לחפש, לסרוק, להעתיק, לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט בדרך של צפיה רגילה באתר, כמשתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות ובכלל זה תוכנות מסוג Crawlers, Robots, Bots, Spiders, ואין להשתמש באמצעים דומים לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

לבדוק את המידע המוצג באתר במקורות מידע נוספים לבדיקה / אימות / השוואה וכו' בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי, לרבות פגיעה כלכלית, בהסתמך על המידע או התכנים באתר. בכל מקרה, האחריות לכל פעולה מעין זו חלה על המשתמש ו/או על הצד השלישי בלבד, אך לא על בעלי האתר.

לא לאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא לגרום לבעלי האתר נזקים.

לא להציג תכנים מהאתר בשום צורה שהיא ללא אישור בכתב מבעלי האתר.

לא לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המציגים תכנים פורנוגרפיים.

לא לקשר לתכנים חלקיים באתר במנותק מדפי האינטרנט המלאים שבהם הם מופיעים באתר.

להסיר קישור לאתר מיד עם פניית בעלי האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

לפצות ו/או לשפות את בעלי האתר מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לבעלי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לשימוש שעשה הגולש באתר, שימוש בלתי ראוי ו/או פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח – 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, בתכניו ו/או בשירותים בו.

המשתמש מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר עם הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר.

בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם המוחלט, להפעיל אמצעים טכנולוגיים שיחסמו את גישתו של משתמש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל, ובעלי האתר יהיו רשאים לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו.

מדיניות הגנת הפרטיות

באתר ניתנים שירותים הטעונים הזנת פרטי הגולש. בהזנת הפרטים אין להשתמש בפרטים כוזבים, בלתי נכונים, בלתי מדויקים או בלתי מלאים.

בעלי האתר רשאים, אך אינם חייבים, לשמור במאגר מידע את הפרטים שיימסרו על ידי גולש בתהליך הזנת הפרטים ומידע נוסף שיצטבר אודותיו.

בעלי האתר ינקטו בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. יחד עם זאת הם אינם יכולים להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך, בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש, הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת בעלי האתר.

המשתמש מסכים בזאת כי פרטיו שיימסרו על ידו בעת מילוי טפסים וכדומה, יועברו לגופים מסחריים רלוונטיים, לצורך יצירת קשר עמו לקבלת השירות המבוקש על ידו, לרבות רכישת רכב. מוצהר ומוסכם כי מילוי הטופס ושליחתו מהווים בקשה של המשתמש להעביר את הפרטים שמסר בטופס לצדדים שלישיים לשם מתן הצעות לפי דרישות המשתמש ואינם כרוכים בתשלום ואינם מחייבים את המשתמש לרכוש שירות או מוצר מגופים אלה.

המשתמש מסכים בזאת כי פרטיו שיימסרו על ידו בעת מילוי טפסים וכדומה יישמרו במאגר המידע של האתר וישמשו מעת לעת לצורך משלוח הודעות המכילות, בין היתר, דברי פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, הודעות אלקטרוניות או הודעות מסר קצר (SMS), המכילים הודעות ו/או חדשות ו/או כתבות ו/או הצעות רלוונטיות ו/או מידע שווקי פרסומי – בין אם מידע שיתפרסם על ידי בעלי האתר ובין אם מידע שיתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת המשתמש רשאי להודיע בכתב לבעלי האתר, בהמשך לכל הודעה שקיבל מהאתר, על סירובו להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא יעשה כן, ימשיך לקבל דברי פרסומת. בעלי האתר יחדלו ממשלוח ההודעות האלקטרוניות האמורות, תוך שני ימי עסקים מקבלת בקשת המשתמש דרך קישור שיסופק בשולי כל הודעה אלקטרונית.

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שבעלי האתר יהיו רשאים לבצע בקרה ממוחשבת על השימוש שהמשתמש עושה בשירותים באמצעות קבצי COOKIES (להלן – "עוגיות") ו/או אמצעים דומים. בעלי האתר רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך זיהוי הגולש, בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם ובכלל זה שירות וסקרים של האתר.

גם חברות הפרסום המעלות פרסומות לאתר עושות שימוש ב "עוגיות" הנוצרים במחשב המשתמש ואינם קשורים בכל צורה שהיא לאתר. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב של המשתמש, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיוצגו למשתמש לתחומי העניין הספציפיים שלו בהתאם למידע שכבר נאסף.

לכל משתמש, הזכות והיכולת למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של העוגיות במחשבו באמצעות שינוי ההגדרות הרלוונטיות בדפדפן.

בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות הגולשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו של רשות מוסכמת ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין בעלי האתר ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש ו/או במקרה שבעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש, שלהם או של כל אחד אחר לרבות הגולש ו/או במקרה של מיזוג פעילותם של בעלי האתר עם צד שלישי כלשהו או של שינוי הבעלות באתר.

בעלי האתר משקיעים משאבים ונוקטים אמצעים סבירים למניעת חדירה פוגענית לאתר ו/או למאגרים שבמסגרתם ישמר מידע אודות גולשי האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

המשתמש מאשר כי ידוע לו שפעילותו באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים כגון מנועי חיפוש באינטרנט, להסתמך על אופי פעילותו כאמור, על מנת להציג בפניו פרסומות מותאמות במסגרת גלישתו אף מחוץ לאתר וזאת כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת ובהעדר כל זיקה לפעילות בעלי האתר. פעילות צדדים שלישיים כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות המונהגת על ידם בלבד ונעשית באחריותם המלאה והבלעדית מבלי שלבעלי האתר תהא אחריות כלשהי בגינה.

המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר יכול להכיל קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מוסכם כי אין לבעלי האתר כל שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של בעלי האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד בעלי האתר הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

התיישנות

כל תביעה ו/או דרישה נגד בעלי האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד היווצרות העילה הנטענת, והצדדים מסכימים שתנאי זה מהווה הסכם לתקופת התיישנות, כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת נוכח אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

פניות גולשים

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק והוא מכבד את זכויותיהם של אחרים ובכלל זה זכותם לפרטיות. כל הסבור כי פורסם באתר תוכן מעליב ו/או הפוגע בו מטעם כלשהו וכן בכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשירותים המסופקים במסגרתו, לרבות מידע שלדעת הגולש אינו נכון או אינו מדויק, יוכל לפנות למנהלי האתר, על ידי מסירת הפרטים בטפסי האתר, ומנהלי האתר יפעלו לפי שיקול דעתם, לבדיקת התוכן האמור ובמידה וימצאו לנכון, יפעלו לתיקונו או למחיקתו.

בברכת גלישה נעימה,

הנהלת האתר

חיפשתם רכב ולא מצאתם? נעזור לכם למצוא את הדגם המתאים במחיר משתלם!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם